veškeré vybavení hotelů, restaurací, jídelen a všech gastronomických provozů

test

Sahm s r o.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 


 

I.

Uzavření smlouvy

 

1.         Tyto všeobecné dodací a platební podmínky platí pro všechny současné a také budoucí kupní smlouvy a přiměřeně i pro jiné smlouvy a výkony včetně poradenské a informační činnosti prodávajícího,, nebudou-li písemně změněny. Uzavřené smlouvy či rámcové smlouvy, které se odchylují od ustanovení těchto všeobecných a dodacích podmínek, mají v odchylných ustanoveních přednost před těmito všeobecnými a dodacími podmínkami.

2.         Nabídky prodávajícího jsou závazné pouze tehdy, jsou-li přijaty kupujícím písemně ve lhůtě, stanovené prodávajícím pro závaznost nabídky. Uzavřené smlouvy a jiné dohody, zejména vedlejší ujednání a přísliby, které byly učiněny ústně, je možno považovat za závazné pouze tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.

3.         V případě pochybností se pro výklad právních úkonů použije příslušného ustanovení Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek (Incoterms 2000).

 

II.

Ceny

 

1.         Nebude-li sjednáno jinak, platí ceny a podmínky podle ceníku prodávajícího, platného při uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena buď přijetím nabídky prodávajícího nebo uzavřením písemné kupní smlouvy.  

2.         Cenou se rozumí kupní cena za zboží odebrané ze závodu nebo ze skladu prodávajícího s připočtením DPH, nebylo-li dohodnuto jinak. O připočtení DPH a její výši rozhoduje vždy platná právní úprava pro danou konkrétní dodávku zboží.

3.         Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit přepravné dle ceníku platného v den dodání, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud je hodnota realizované dodávky nižší než 3000 Kč, hradí náklady za dopravu a balné vždy objednatel v  částce minimálně 150 Kč za zásilku, a to dle způsobu dopravy a balení. Všechny nepředvídatelné vedlejší poplatky a cla, jakož i nově vzniklé celní poplatky, poplatky za přepravu a jejich zvýšení nese kupující, pokud právní předpisy nestanoví něco jiného.

 

III.

Platby a zúčtování

 

1.         Platby budou prováděny bez odpočtu skonta, není-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy prodávající může příslušnou částkou disponovat, zpravidla kdy je prodávajícímu připsána na účet. Náklady platebního styku nese kupující.

2.         Směnky prodávající přijímá za účelem zaplacení pouze tehdy, bylo-li to výslovně sjednáno. Právní poměry směnek se řídí zákonem č. 191/1950 Sb.

3.         V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny je oprávněn prodávající účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1% denně  od prvého dne prodlení. Tím není nijak dotčeno právo na náhradu škody, způsobenou v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

4.         V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny, je prodávající oprávněn zakázat další zcizení dodaného zboží či jinou dispozici s ním. Dále je prodávající oprávněn převzít si dodané zboží zpět, popřípadě vstoupit do provozních prostor kupujícího, zboží si odebrat zpět a pokud možno co nejvýhodněji ho prodat. Výnos z takového prodeje po odečtení vzniklých nákladů použije prodávající k úhradě ceny.

5.         Právní následky, uvedené v bodě 4. tohoto článku , může kupující odvrátit poskytnutím jistoty ve výši ohroženého nároku prodávajícího.

6.         Prodávající je oprávněn si započíst veškeré pohledávky, které má vůči kupujícímu. Lze započíst pohledávky peněžité proti nepeněžitým. Lze také započíst pohledávky  splatné proti nesplatným, v takovém případě je den splatnosti pohledávek den zápočtu.

 

 

IV.

Dodání a převzetí zboží

 

1.         Zboží je prodávající povinen dodat ve lhůtě, která je ve smlouvě určena, nebo která je určena způsobem stanoveným ve smlouvě. Dodací lhůty začínají běžet dnem potvrzení objednávky, avšak ne dříve než budou upřesněny všechny podrobnosti  objednávky a vydána všechna potřebná povolení.

2.         Zboží je včas dodáno, je-li kupující včas vyzván k převzetí zboží ze závodu nebo ze skladu prodávajícího popř. na jiném místě dle uzavřené smlouvy.

3.         Má-li být zboží odesláno, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Závazek prodávajícího je splněn také včas, bylo-li umožněno prvnímu přepravci převzít dodávané zboží, ale k převzetí bez zavinění prodávajícího nedošlo. Prodávající je oprávněn realizovat dodání v režimu některé doložky Incoterms (2000). V takovém případě se dodání řídí touto doložkou, nebude-li ujednáno s kupujícím jinak.

4.         Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit trasu, dopravní prostředky, jakož i dopravce, není-li písemně dohodnuto jinak.

5.         Určil-li prodávající trasu, dopravní prostředky nebo dopravce a zboží nebylo odesláno, může prodávající postupovat podle bodu IV.12.

6.         Nebude-li možné přepravu uskutečnit na předpokládané trase a v předpokládaném termínu bez zavinění prodávajícího, je prodávající oprávněn přepravit zboží po jiné trase a do jiného místa určení, vzniklé náklady uhradí kupující. Kupujícímu bude dána možnost se předem vyjádřit.

7.         Prodávající neodpovídá za opožděné či neuskutečněné dodání zboží v důsledku zavinění subdodavatelů.

8.         Dodací lhůty se prodlužují o dobu, po kterou je kupující v prodlení, nemůže-li prodávající v důsledku takového prodlení dodat zboží řádně a včas.

9.         Dostane-li se prodávající do prodlení, může kupující po uplynutí přiměřené lhůty, stanovené prodávajícím, od smlouvy odstoupit, pokud nebylo zboží v této lhůtě dodáno.

10.        Kupující je povinen převzít zboží v závodě či ve skladu prodávajícího či na jiném  sjednaném místě bez odkladu po výzvě k převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen převzít zboží bez zbytečného odkladu po dopravení zboží do místa určení.

11.        Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo se zaplacením ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, může prodávající skladovat zboží na náklady kupujícího a zadržovat toto zboží, dokud kupující neuhradí vzniklé náklady a cenu zboží. Náklady takového skladování zboží jsou stanoveny paušálně ve výši 10% z prodejní ceny zboží.

12.        Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí  se považují všechny skutečnosti, které prodávajícímu  dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek  energie a surovin apod.), jakož i překážky na komunikacích, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti u prodávajícího, v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.

13.        Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám v předpokládaném rozsahu. Pro dodávky zboží prodávajícím se stanoví výrobní a dodací tolerance +/- 10 %, což znamená, že skutečně dodané množství zboží prodávajícím na základě objednávky zákazníka se může od objednávky zákazníka odchylovat v uvedeném rozmezí, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany prodávajícího a aniž by to opravňovalo zákazníka k neodebrání či nezaplacení veškerého takto dodaného zboží či k jakýmkoli jiným nárokům vůči prodávajícímu. Zákazním vždy odebere uhradí zboží, dodané v rámci uvedené výrobní a dodací tolerance.

14.        U smluv, jejichž předmětem jsou opakující se dodávky, musí být objednávky a specifikace dle druhů předány v přibližně stejných objemech připadajících na jeden měsíc, v opačném případě je prodávající oprávněn určit množství i druh podle rozumného uvážení. Bude-li smluvně určené množství na základě jednotlivých objednávek překročeno, je prodávající oprávněn, nikoli však povinen, k dodání přebytku. Přebytek může prodávající fakturovat za cenu platnou v době objednávky resp. v době dodání.

15.        Pokud bude mít prodávající na skladě na základě forecastu / objednávky ze strany zákazníka vyrobené či naskladněné skladové zásoby pro zákazníka (např. sklo, obtisky, dekor. výrobky, jiný materiál), je zákazník povinen vždy tyto skladové zásoby od prodávajícího kompletně odebrat za aktuálně platné ceny prodávajícího, a to i po změně logotypu či druhu skla anebo v případě ukončení smlouvy jakýmkoli způsobem. Tohoto závazku odběru skladových zásob se zákazník nemůže zprostit jinak než jeho splněním popř. zajištěním odběru skladových zásob jinou osobou za stejných podmínek

 

 

 

V.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

 

1.         Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve po splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména úplnou úhradou kupní ceny zboží (dále jen zboží s výhradou).

2.         Kupující je oprávněn dodané zboží s výhradou zcizit pouze v případě, že není v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti či závazku vůči prodávajícímu a je-li to v obchodních vztazích obvyklé. Kupující nemůže zcizit zboží s výhradou jiným způsobem.

3.         Kupující postupuje prodávajícímu veškeré pohledávky plynoucí ze zcizení zboží s výhradou podpisem této smlouvy. Tyto postoupené pohledávky slouží prodávajícímu jako jistota a budou po splnění všech povinností kupujícího vyplývajících z této smlouvy postoupeny zpět na kupujícího.Kupující je povinen nabyvateli zboží s výhradou písemně oznámit toto postoupení pohledávky plynoucí ze zcizení zboží s výhradou na prodávajícího a toto oznámení písemně prokázat prodávajícímu do 2 dnů ode dne zcizení zboží s výhradou, jinak má prodávající vůči kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny zboží s výhradou, které bylo takto prodáno. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty prodávajícímu není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody ani povinnost kupujícího splnit své povinnosti v plném rozsahu. 

4.         Kupující je oprávněn vymáhat pohledávky z dalšího prodeje až do odvolání prodávajícím. Práva na odvolání použije prodávající pouze v případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží či jakéhokoli jiného závazku kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující je přitom povinen své zaměstnance okamžitě informovat o postoupení pohledávky a předat prodávajícímu veškeré informace a podklady, potřebné k vymáhání pohledávky.

5.         Nedojde-li k postoupení pohledávek podle bodu V. 3., je kupující k postoupení pohledávek plynoucích ze zcizení zboží s výhradou - včetně jejich prodeje na bankovní factoring - oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

6.         Kupující musí neodkladně informovat prodávajícího o zastavení nebo jiném omezení pohledávky ve prospěch třetích osob.

7.         Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží při odběru ze skladu prodávajícího nebo předání zboží prvnímu dopravci, není-li v konkrétním případě ujednáno jinak. 

 

VI.

Obaly

 

1.         Zboží bude dodáno na náklady kupujícího v obvyklých obalech, speciální balení bude provedeno dle možnosti prodávajícího na náklad kupujícího, bude-li kupujícím požadováno. Obalový materiál, ochranné a přepravní pomocné prostředky nebudou vráceny zpět, pokud nebude prodávajícím požadováno jinak. Tyto budou v případě nevrácení prodávajícímu kupujícím jak vlastníkem zlikvidovány nebo jinak použity dle příslušných právních předpisů. Palety budou měněny za stejné v odpovídající kvalitě a množství, nebude-li dohodnuto jinak.

 

VII.

Prohlídka zboží

 

1.         Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na

zboží. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen učinit prohlídku zboží ihned  po dopravení zboží do místa určení. Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu  nebezpečí škody na zboží.

 

VIII.

Odpovědnost za vady

 

1.         Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady jen v případě, že podá prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy

            a) vady zjistil

            b) při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle bodu VII.

            c) vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče

            Uplynutím záruční lhůty, plynoucí od chvíle, kdy měl kupující možnost zboží si prohlédnout, je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady. Uplynutím lhůty 14 dnů od dodání zboží, je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Na dekor skla se poskytnutá záruka omezuje na 240 mycích cyklů, za předpokladu dodržení mycího návodu.

2.         Má-li zboží vady, je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního či chybějícího zboží. Pokud tak prodávající neučiní, má kupující právo na odpovídající snížení ceny.

3.         Neposkytne-li kupující prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li na požádání neprodleně reklamované zboží nebo vzorky tohoto zboží, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z odpovědnosti za vady.

4.         U zboží, které bylo prodáno jako vyřazené, druhojakostní apod.  - nemá kupující vzhledem k uvedeným vlastnostem a vlastnostem, se kterými se dá obvykle počítat, žádné nároky vyplývající z obecné odpovědnosti za vady či ze záruky.

 

IX.

Všeobecné omezení odpovědnosti za vady a promlčení

 

1.         Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, nese prodávající odpovědnost za škodu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje - kromě případu úmyslného jednání - na takové škody, které nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat či na něž je kupující pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.

2.         Veškeré nároky vůči prodávajícímu se promlčují v zákonem stanovených promlčecích dobách.

3.         Vzhledem k ustanovení § 379 ObchZ se sjednává, že maximální škoda, již lze v souvislosti s porušením smluvní povinnosti prodávajícího předvídat, je částka, rovnající se prodejní ceně zboží, u něhož došlo k porušení smluvní povinnosti prodávajícího (vadné, nedodané  zboží). 

.

X.

Místo plnění, místo soudní příslušnosti a rozhodné právo

 

1.         Místem plnění je při dodání ze závodu dodací závod, jinak sklad prodávajícího. Má-li být zboží odesláno, je místem plnění místo určení.

2.         Všechny spory, vznikající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a v souvislosti s nimi, jakož i všechny spory z jiných právních vztahů mezi prodávajícím a třetími osobami, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jedním rozhodcem, jmenovaným prodávajícím. Rozhodcem bude jmenována osoba s právnickým vzděláním. Místem rozhodčího řízení je Praha, rozhodčí jazyk je čeština. Pro rozhodčí řízení se použijí Řád a Pravidla o nákladech Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, s výjimkou ustanovení o určení osoby rozhodce.

 

 

XI.

Storno

 

1.         Prodávající je oprávněn účtovat jako smluvní pokutu storno náklady ve výši ceny zboží, ohledně něhož bylo provedeno kupujícím storno potvrzené objednávky v případě, že dojde ke stornování objednaného zboží kupujícím.

 

 

XII.

Obchodní tajemství, duševní vlastnictví

 

Prodávající i kupující jsou zavázáni dodržovat mlčenlivost o všech údajích, o kterých se od druhé smluvní strany dozví či které dostanou k dispozici, a z jejichž povahy vyplývá ať již to bude či nebude výslovně sděleno, že mají zůstat utajeny, zejména o skutečnostech, údajích a postupech obchodní a provozní povahy, uvedených níže, skutečnostech, které tvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu obchodního zákoníku a skutečnostech či věcech tvořících předmět duševního vlastnictví dle příslušných právních předpisů.  

 

Jedná se tak zejména o jakékoliv skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy, jako jsou návrhy skla, designu, technické výkresy, know-how, logotypy, data, výpočty, vzorky, vizualizace, přípravky, nástroje, měřidla, modely, formy a další předměty, designovou či výrobní dokumentaci zaznamenanou písemně nebo elektronicky, technologické popisy atd., které nejsou určené pro třetí osoby a které byly jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v rámci obchodního vztahu svěřeny nebo se o nich druhá smluvní strana jakkoli dozvěděla.

 

Prodávající i kupující jsou zavázáni nevydat či nezpřístupnit nikomu žádné skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy uvedené v tomto článku. Shora uvedené skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy nesmí smluvní strana, která je obdržela v rámci obchodního vztahu s druhou smluvní stranou či jakkoli jinak získala, využít pro svou výdělečnou ani nevýdělečnou činnost či pro jakoukoli činnost třetí osoby.

 

Akce

Neprobíhá žádná akce